városüzemeltetés, vállalkozás

Rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

Tájékoztatás!

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Köszönjük a lakosság együttműködését a rendelet betartásában!